Sự kiện - Hoạt động chung

Các hoạt động Online, Offline của các thành viên [garasale] như : Thảo luận chuyên đề, họp mặt, thể thao, giải trí v.v…